Skip to content

به پایگاه اینترنتی هدی بلاگ خوش آمدید.


 


نه تير سالروزآغازعمليات آزادسازي مهران فرستادن به ایمیل
تاریخ انتشار : 9 تير 1389

نه تير سالروزآغازعمليات آزادسازي مهران
نام عمليات: کربلاي يک - رمز عمليات: يا "ابوالفضل العباس(ع) ادرکني"

از غروب روز دوشنبه 9/4/1365 نيروها از خط خودي به طرف دشمن حرکت کردند ، حدود يک ساعت مانده به زمان شروع عمليات ، نيروهاي دشمن که به دليل تردد روزانه رزمندگان حساس شده بودند ، به طور گسترده اي اقدام به پرتاپ گلوله هاي منور و شليک سراسري تيربار مي کردند. در اين وضعيت نيروهاي خودي که در حال نزديک شدن به دشمن و بعضا در حال بازکردن معابر بودند ، تصور کردند عمليات لو رفته و دشمن هوشيار شده است .

24 ساعت قبل از شروع عمليات 2 گردان از لشکر علي ابن ابيطالب(ع) براي دور زدن ارتفاعات قلاويزان حرکت کردند . همزمان با حرکت اين نيروها ، طوفان نسبتا شديدي همراه با گردوغبار سطح منطقه عمليات و عقبه هاي خودي را پوشاند و دقيقا اين وضعيت در زماني بود که يگان هاي خودي مشغول انتقال نيرو و امکانات به منطقه بودند .

از غروب روز دوشنبه 9/4/1365 نيروها از خط خودي به طرف دشمن حرکت کردند ، حدود يک ساعت مانده به زمان شروع عمليات ، نيروهاي دشمن که به دليل تردد روزانه رزمندگان حساس شده بودند ، به طور گسترده اي اقدام به پرتاپ گلوله هاي منور و شليک سراسري تيربار مي کردند. در اين وضعيت نيروهاي خودي که در حال نزديک شدن به دشمن و بعضا در حال بازکردن معابر بودند ، تصور کردند عمليات لو رفته و دشمن هوشيار شده است . قرارگاه نجف را سکوت فراگرفت اما ساعتي بعد مشخص شد که آتش دشمن تنها به دليل احساسي کاذب بوده است ، نه اطلاع از عمليات رزمندگان سرانجام حدود ساعت 22:30 عمليات با رمز يا ابوالفضل العباس ادرکني آغاز شد. با اعلام رمز عمليات ، رزمندگان به قواي دشمن حمله کردند و در بيشتر محورها خطوط دشمن را شکستند و به داخل مواضع آنها نفوذ کردند . اما در محور لشکر25 کربلا در ارتفاعات قلاويزان به دليل وجود جاده اي در ارتفاعات و استحکامات و موانع بسيار که موجب تسلط دشمن بر اين جاده شده بود ، پيشروي با کندي روبه رو شد طوري که فرمانده گردان خط شکن لشکر 25 کربلا اعلام کرد امکان پيشروي در اين محور وجود ندارد ، اما پس از يک ساعت درگيري و حرکت خودروها ، دستگاه هاي مهندسي و ادوات زرهي به صورت ستوني با چراغ روشن به طرف خط ، نيروهاي دشمن متزلزل شدند و بدون مقاومت قابل توجه ، عقب نشيني کردند که در پي آن نيروهاي پياده به پيشروي ادامه دادند.از سويي ديگر ، هم زمان با شروع عمليات ، تيپ 4 زرهي لشکر 21 حمزه ارتش با نيروهايي از تيپ 114 اميرالمومنين(ع) سپاه در محور باغ کشاورزي تظاهر به تک کردند و با اجراي آتش توپخانه و تير مستقيم ، دشمن را به خود مشغول نمودند .
تلاش لشکر 25 کربلا

در محور لشکر 17 علي ابن ابي طالب(ع) نيز نيروها در حالي به بالاي ارتفاعات رسيدند و به دشمن مسلط شدند که دشمن متوجه حرکت آنها نشده بود و اين يگان هم زمان با ساير محورها درگيري را آغاز کرد . حمله رزمندگان لشکر17 به قدري براي نيروهاي عراقي غافل گير کننده بود که بسياري از آنها براي فرار از محاصره ، خود را به پايين ارتفاعات مي انداختند و بعضا به طرف خط خودي فرار مي کردند.در مجموع با توجه به وضعيت دشمن هنگام شکسته شدن خط و نفوذ سريع نيروهاي خودي در مواضع آنها ، به نظر مي رسيد دشمن غافل گير شده بود .

تلاش نيروهاي لشکر 25 کربلا با توجه به مانور احاطه اي که روي جاده واقع بر ارتفاعات انجام دادند ، تلفات بسيار سنگيني بر دشمن وارد کرد و آنها تا صبح توانستند به اهداف مورد نظر دست يابند و يک قرارگاه فرماندهي تيپ دشمن را تصرف کنند.لشکر17 علي ابن ابي طالب(ع) پس از دورزدن ارتفاعات قلاويزان ، با توجه به موفقيت لشکر 25 کربلا ، يک گردان نيروي ديگر را وارد عمل کرد ، اين يگان تا صبح محدوده مأموريت خود را تصرف و پاک سازي کرد و تعداد بسياري از افراد دشمن را اسير نمود . لشکر41 ثارالله ضمن تأمين اهداف از پيش تعيين شده خود به طرف ارتفاعات حمرين حرکت کرد و در کنار لشکر25 کربلا قرار گرفت . لشکر 27 حضرت رسول(ص) ضمن وارد کردن 4 گردان نيرو ، پس از شکستن خط ، روستاي امام زاده سيد حسن را پاک سازي کرد و تپه مهم 177 را تصرف کرد. لشکر 10 سيدالشهدا(ع) همزمان با ساير يگان ها پس از شکستن خط و پاک سازي آن ، در کنار لشکر 27 مستقر گرديد.

در مجموع يگان هاي عمل کننده تا قبل از روشنايي صبح اهداف مرحله اول عمليات را کاملا تصرف کردند و با روشن شدن هوا تا يک سوم از محدوده مرحله دوم عمليات را نيز تأمين کردند.هرچند ارتش عراق در روز اول عمليات با وارد کردن يگان هاي احتياط با قواي خودي درگير شد ، ليکن در اين روز هيچ حرکت اساسي و حساب شده اي اعم از پاتک و يا استفاده از نيروي هوايي و توپخانه مشاهده نشد و اين وضعيت براي عموم فرماندهان عمليات غيرمنتظره بود . مسئول واحد شنود قرارگاه نجف به فرمانده کل سپاه ، در اين باره گفت:« به کارنگرفتن نيروي هوايي در 24 ساعت گذشته و وارد نکردن نيروهاي احتياط در عين حال که لشکر 6 و لشکر گارد به طور طبيعي قرار بوده وارد منطقه شوند ، مشکوک به نظر مي رسد . شايد دشمن در مناطق ديگر قصد تک به مواضع نيروهاي خودي را دارد . به هر حال ما با تأکيدات شما به نيروهايمان در فاو اعلام آماده باش داده ايم و گفته ايم وضعيت دشمن را بررسي کنند.»

از سوي ديگر ، بنا به درخواست قرارگاه از نيروي هوايي ارتش ، يک هواپيماي جنگنده خودي مواضع دشمن را بمباران کرد . ليکن هنگام برگشت هدف يک موشک دشمن قرار گرفت و در جنوب منطقه عملياتي مهران ، در خاک عراق سقوط کرد .

در ادامه عمليات مقر تيپ هاي 443 و 705 پياده که فرمانده يکي از اين دو تيپ در کنار خودروي خود کشته شده بود تصرف شد . اين وضعيت حاکي از اين بود که قبل از اينکه رزمندگان با نيروهاي عمده اين دو تيپ درگير شوند قرارگاه فرماندهي تيپ ها را منهدم کرده اند لذا عمده قواي اين دو تيپ با يک حالت گيجي ضمن جنگ و گريز عقب نشيني کردند .

در مجموع در شب اول عمليات 80 درصد از 10 گردان نيروهاي پياده دشمن در محدوده منطقه مرحله اول عمليات، منهدم شدند.

البته با شروع عمليات ، تيپ يک کماندويي سپاه چهارم عراق از بدره حرکت کرد و در ساعت 5 صبح به منطقه وارد و در ساعت 6 صبح با نيروهاي خودي درگير شد که در نتيجه هر 3 گردان آن منهدم گرديد. علاوه براين ، صبح هنگام ، نيروهاي احتياط دشمن در محور امام زاده سيد حسن دست به پاتک زدند که با مقابله لشکر 27 مواجه شدند و با ورود هلي کوپترهاي هوانيروز به صحنه نبرد و انهدام چندين دستگاه تانک عراقي ، اين پاتک خنثي گرديد.

در شب دوم ، اجراي مرحله سوم عمليات آغاز شد . در اين شب لشکر10 سيدالشهداء(ع) به استراحت پرداخت و تيپ 21 امام رضا(ع) با 3 گردان نيرو در محور لشکر 10 عمليات را شروع کرد و پس از پاک سازي هرمزآباد تا 500 متري شهر مهران پيشروي کرد . لشکر 41 ثارالله نيز همراه با لشکر 25 کربلا از شيار ميگ سوخته(بعد از جبل حمرين در امتداد مرز) عبور کردند و لشکر 27 حضرت رسول(ص) روستاي بهين بهروزان را پاک سازي کرد.

در شب دوم خبرهاي مختلفي از عقب نشيني دشمن در محورهاي باغ کشاورزي و تپه هاي غلامي و پاسگاه دراجي مي رسيد که قرارگاه با ناباوري با اين خبر برخورد مي کرد . صبح روز عمليات مشخص شد که اکثر نيروهاي دشمن در محورهاي فوق عقب نشيني کرده اند و سرعت عقب نشيني چنان بوده که بسياري از وسايل زرهي آنها از روي جاده آسفالت به پايين افتاده و واژگون شده است.

آزادسازي شهر مهران

با روشن شدن هوا ، در روز دوم نيروها با روحيه اي تهاجمي ضمن تقويت خود به سمت دشمن حرکت کردند. در محور باغ کشاورزي ، دشمن سازمان رزم خود را از دست داده و در حال عقب نشيني بود. در اين محور نيروهاي اطلاعات قرارگاه نجف به سرعت با بازکردن معابر مين مشغول شدند. سپس با کمک تعدادي از نيروهاي ارتش با سوارشدن بر نفربر، بدون درگيري مهمي وارد باغ کشاورزي شدند و از نيروهاي پراکنده دشمن حدود 100 اسير گرفتند.

لشکر 10 سيدالشهدا(ع) نيز از طريق روستاي هرمزآباد از پشت به طرف باغ کشاورزي حرکت کرد و ضمن جنگ و گريز با نيروهاي درحال فرار دشمن ، بسياري از آنها را به اسارت درآورد. سپس اقدام به احداث خاکريز کرد و شهر مهران بدون هيچ گونه درگيري به محاصره نيروهاي خودي درآمد.

نيروهاي تيپ امام رضا(ع) نزديک ظهر از چند محور وارد شهر شدند و دشمن که قبلا عمده قواي خود را از شهر تخليه کرده بود با ورود نيروهاي خودي ضمن جنگ مختصري تسليم شد و شهر مهران تا غروب همين روز کاملا پاک سازي شد. همچنين نيروهاي عراقي از محورهاي باغ کشاورزي و تپه هاي غلامي و پاسگاه دراجي کاملا عقب نشيني کردند و اين مناطق هم زمان با مهران به تصرف نيروهاي خودي درآمد.در محور لشکر 41 ثارالله نيروهاي خودي هنگام پيشروي به سمت ارتفاعات قلاويزان عراق ،نيروهاي دشمن را در چند نقطه دور زده و محاصره کردند. از سوي ديگر مرکز شنود اعلام کرد نيروهاي فراري عراقي گفته اند که نيروهاي ايراني قصد دارند به طرف شهر بدره و زرباطيه پيشروي کنند .

ظهر روز دوم ، در قرارگاه ادامه عمليات طرح ريزي شد که بر مبناي اين طرح نيروهاي خودي در شب سوم بايد براي تأمين ارتفاعات قلاويزان عراق(قله 215 و يال هاي آن ) آماده عمليات مي شدند. اما لشکر 5 نصر که به طرف ارتفاعات 215 و لشکر 41 ثارالله که به طرف يال هاي آن پيش مي رفتند به دليل روحيه بالاي نيروهاي خودي و از هم گسيختگي دشمن ، همچنان به پيشروي ادامه داده و طرح مذکور را از بعدازظهر همين روز آغاز کردند.

غافلگيري دشمن

استيصال در جبهه دشمن به گونه اي بود که نيروي هوايي عراق تنها به بمباران هاي پراکنده و معدود اکتفا مي کرد و توپخانه و زرهي آن نيز به جز تحرکات ضعيفي قادر به فعاليت ديگري نبود. همچنين در روز دوم عمليات تيپ 66 نيروي مخصوص وارد منطقه شد و در مقابل مهران مستقر گرديد. اين تيپ که احتمالا براي تأمين مهران يا قلاويزان در ترديد به سر مي برد ، تأمين ارتفاعات قلاويزان را به شهر مهران ترجيح داد و براي جلوگيري از پيشروي نيروهاي خودي به سمت قلاويزان رفت .

غافل گيري و فريب در عمليات و سرعت پيشروي نيروهاي خودي به حدي موفق و موثر بود که دشمن پس از عقب نشيني از خط مقدم خود در شب اول عمليات ، در روز دوم عمليات همچنان در گيجي به سر مي برد و به صورت جنگ و گريز در حال عقب نشيني بود و از فرماندهان رده بالاي دشمن و يگان هاي موثر و قوي براي مقابله با نيروهاي خودي اثري ديده نمي شد.

در شب و روز سوم عمليات مطابق طرح قرار بود روستاي فيروزآباد و ارتفاعات قلاويزان عراق و ارتفاعات 223 آن به صورت يک خط ممتد تأمين گردد ، اما نيروهاي خودي در ادامه عمليات روز دوم در محور قلاويزان به طرف اهداف فوق پيشروي کردند . لشکرهاي 25 کربلا و 5 نصر با هماهنگي يکديگر به طور تلفيقي عمل کرده و به طرف ارتفاعات 223 پيشروي کردند و لشکر ثارالله نيز در يال هاي آن به پيشروي پرداخت . اين يگان ها تا قبل از صبح روز سوم به نزديکي ارتفاعات مزبور رسيدند. همچنين لشکر حضرت رسول(ص) در قسمت يال ارتفاعات قلاويزان به سمت غرب و تيپ امام حسن(ع) نيز با وارد کردن 2 گردان نيرو از خسروآباد به سمت فيروزآباد عمليات را ادامه دادند.

در طول روز سوم به رغم درگيري رزمندگان با قواي دشمن ، محورهاي پاسگاه دراجي و باغ کشاورزي و تپه هاي غلامي کاملا پاک سازي نشد و دشمن کم و بيش به طور پراکنده در اين محورها حضور داشت.

در ادامه عمليات تيپ المقدس به استعداد 2 گردان وارد منطقه شد و تحت امر تيپ 21 امام رضا(ع) در خط پدافندي فرخ آباد مستقر گرديد و لشکر 10 سيدالشهدا(ع) از محورهاي قلعه کهنه و فرخ آباد به طرف تپه هاي غلامي و باغ کشاورزي و پاسگاه دراجي حرکت کرد و ضمن پاک سازي کامل منطقه ، عده بسياري از نيروهاي دشمن را به اسارت درآورد و سپس نيروهاي ارتش در پاسگاه دراجي مستقر شدند.

در شب چهارم عمليات نيروهاي خودي ضمن تصرف مواضع دشمن در فيروزآباد وارد اين روستا شدند و در حالي که دشمن از اين منطقه عقب نشيني کرده بود اقدام به احداث يک خاکريز از فيروزآباد به سمت خاکريز قديمي در فرخ آباد کردند و سپس خاکريز را از فيروزآباد در مقابل استقرار لشکر حضرت رسول(ص) ادامه دادند و به يال هاي ارتفاعات قلاويزان رساندند.در اين شب درگيري در اطراف ارتفاعات 223 ادامه يافت و نيروهاي دشمن که هنوز اين ارتفاعات را در تصرف داشتند فشار زيادي را در نقاط مختلف وارد کردند . البته دشمن همچنان در گيجي به سر مي برد و هر چند تحرکات هوايي عراق شروع شده بود ، ولي ضعيف و در حد شناسايي بود . نيروهاي تازه نفس دشمن هم تنها توانستند قسمت هايي از ارتفاعات قلاويزان را حفظ کنند.پاتک شديد دشمن حدود ساعت 7 صبح 13/4/1365 ( روز چهارم عمليات) آغاز شد . تيپ هاي 95،71 ، 72 پياده و تيپ هاي 4 و 5 گارد رياست جمهوري ارتش عراق پاتک شديدي را روي ارتفاعات قلاويزان براي تصرف قله 200 شروع کردند که با مقاومت سخت رزمندگان و حملات پي در پي آنان ، اين پاتک شکست خورد.در روز پنجم عمليات لشکر 10 سيدالشهدا(ع) به سمت قله 210 تک کرد و اين قله را مجددا به طور کامل تصرف کرد و بيش از 10 اسير گرفت .پنجمين مرحله عمليات کربلاي يک در سحرگاه 15/4/1365 با حمله هماهنگ لشکرهاي 10 و 27 شروع شد . در اين حمله لشکر 10 سيدالشهدا(ع) مأموريت تصرف قله 223 را داشت و لشکر 27 مأمور تصرف يال هاي آن بود . تلاش لشکر27 در تزلزل دشمن موثر بود ، طوري که لشکر 10 سيدالشهدا(ع) با سرعت به طرف قله 223 رفت و با تاکتيک هاي احاطه اي اهداف خود را تأمين و ضمن آن قرارگاه تاکتيکي لشکر 17 زرهي عراق را تصرف کرد.سرانجام در مورخ 18/4/1365 لشکر 27 حضرت رسول(ص) باقي مانده يال هاي 223 در غرب اين قله را تصرف کرد . در جريان اين عمليات قرارگاه تاکتيکي تيپ 24 مکانيزه لشکر 10 دشمن منهدم و تعدادي عناصر آن از جمله فرمانده تيپ به اسارت درآمد . عمليات مزبور در واقع آخرين پيشروي نيروهاي خودي در عمليات کربلاي يک بود و از اين پس نيروها به تثبيت و تحکيم مواضع تصرف شده و تقويت خطوط پدافندي موجود پرداختند و اين عمليات با پيروزي کامل و با دستيابي به اهداف آن به ميزان بيش از 100 درصد به پايان رسيد. بازتاب آزادسازي شهر مهران
خراسان - مورخ چهارشنبه 1389/04/09 شماره انتشار 17587
-@@@
شناسنامه عمليات

نام عمليات: کربلاي يک

رمز عمليات: يا "ابوالفضل العباس(ع) ادرکني"

منطقه عمليات: جبهه مياني مهران

تاريخ عمليات: 9/4 تا 19/4/1365

نوع عمليات: گسترده

هدف: آزادسازي شهر مهران و ارتفاعات مهران

فرماندهي عمليات: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

سازمان عمل کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

استعداد نيروهاي درگير خودي: 34 گردان پياده، 4 گردان زرهي، 9 گردان ادوات و 6 گردان توپخانه

استعداد نيروهاي درگير دشمن: 52 گردان پياده، 7 گردان زرهي، 5 گردان مکانيزه، 23 گردان کماندو، 24 گردان گارد جمهوري و 15 گردان توپخانه

تلفات دشمن: حدود 10000 کشته و زخمي، 1210 اسير

خسارات دشمن: انهدام 110 دستگاه تانک و نفربر و تعداد زيادي ادوات و خودرو

غنائم: 69 دستگاه تانک و نفربر، 8 دستگاه ماشين آلات مهندسي، 61 قبضه ادوات و 64 خودرو

نتايج: آزادسازي شهر مهران، 8 روستاي منطقه، پاسگاه دراجي و سلسله ارتفاعات قلاويزان به ويژه قله 223

در مجموع منطقه اي به وسعت 175 کيلومتر مربع از خاک ايران و عراق آزاد شد.اين صفحه با همکاري صميمانه بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس استان خراسان رضوي تهيه شده است.
0000000000000000000
ضرورت اجراي عمليات براي آزادي مهران
خراسان - مورخ چهارشنبه 1389/04/09 شماره انتشار 17587

پس از اشغال مهران برخي شواهد نشان دهنده اين بود که دشمن از حملات زميني خود دست برنداشته و همچنان در محورهايي خود را آماده تک مي کند و احتمال داده مي شد در صورتي که نيروهاي خودي به دشمن مجال بدهند، قصر شيرين و سپس سومار نيز مانند مهران به تصرف عراق درخواهد آمد. در اين صورت علاوه بر اينکه برخي از نقاط استراتژيک و شهرهاي مرزي را از دست مي داديم، در روحيه نيروهاي خودي اثر سوء مي گذاشت و براي کشور نيز تبعات سياسي نامناسبي داشت. همين ضرورت هاي سياسي و نظامي براي اجراي عمليات بود که حتي امام خميني(ره) مکررا درباره مهران سوال مي کردند به طوري که دوباره به مسئولان جنگ فرمودند: " پس مهران چه شد؟"

بازپس گيري شهر مهران و سلسله ارتفاعات قلاويزان و دستيابي به مرز و تأمين کل منطقه از اهداف عمليات کربلاي يک بود.

اولين اقدامات عملي براي اجراي عمليات شناسايي منطقه بود. عناصر اطلاعات عمليات قرارگاه نجف با هماهنگي واحد اطلاعات يگان هاي عمل کننده، کار شناسايي را در سرتاسر خطوط دشمن آغاز کردند. اطلاعات به دست آمده نشان مي داد که در مجموع خطوط دشمن در 3 محور: محور شمالي(جاده ايلام مهران و باغ کشاورزي )، محور وسط ( حدفاصل رودخانه گاوي و جاده دهلران مهران ) و در محور جنوبي(مجموعه ارتفاعات قلاويزان) از 3 نوع مختلف استحکامات و موانع برخوردار است. در محور شمالي به دليل استحکامات قوي و موانع متعدد،ادامه شناسايي متوقف گرديد. دو محور مياني و جنوبي استحکامات ضعيف تر و موانع کمتري داشت. در مجموع واحدهاي شناسايي، اطلاعات نسبتا خوبي از خطوط دشمن به دست آوردند و شناسايي از اوضاع عمق نيروهاي دشمن را نيز عناصر ديده باني انجام دادند.

حفاظت، فريب و غافل گيري

پس از تصرف مهران به دست دشمن، سپاه دوم نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موسوم به قرارگاه نجف اشرف وارد منطقه شد و اقدامات عملي به منظور متوقف کردن قواي دشمن و برنامه ريزي براي آزادسازي مهران را شروع کرد.پس از متوقف کردن پيشروي عراقي ها در 3 تا 5 کيلومتري جاده کمربندي مهران، نيروي زميني سپاه براي پرکردن فاصله خط خودي با دشمن و آماده کردن زمينه اجراي عمليات، به قرارگاه نجف اشرف و يگان هاي تابعه ابلاغ گردد تا خاکريز خط مقدم خود را به طرف دشمن نزديک کنند.در مورخ 15/3/1365 با پيگيري هاي جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه ( رحيم صفوي) اولين اقدام مؤثر براي احداث خاکريز نيروهاي خودي بدون هيچ گونه درگيري با نيروهاي عراق، به وسيله لشکرهاي 25،27 و 41 سپاه انجام شد. احداث خاکريز مزبور به طور پراکنده و نامنظم در شب هاي متوالي ادامه يافت به طوري که بعضي از خاکريزها تا پشت سنگر کمين دشمن رسيده بود.طرح احداث خاکريز که تا شب هاي قبل از عمليات به طول انجاميد، يکي از عوامل فريب دشمن بود. عامل ديگري که باعث فريب دشمن شد، مسئله عکس العمل نيروهاي خودي در برابر تحرکات و جابه جايي هاي دشمن در محورهاي مختلف بود به طوري که در زمان احتمال آمادگي دشمن براي اجراي تک، نيروهاي خودي به منظور تقويت آن مناطق و فريب دشمن، ترددها و مکالمات کاذبي انجام دادند. از جمله مناطقي که در اين باره با تأکيد بسيار کار شد، محورهاي فاو، سومار و قصرشيرين بود
0000000000000000000

آزادسازي شهر مهران به منزله شکست استراتژي دفاع متحرک عراق بود . شکستي که رژيم عراق در گام اول خود با عدم موفقيت در تأمين اهداف مورد نظرش با آن رويارو شد و سرانجام با از دست دادن مهران ، چشم اندازي جديد از ناتواني و ضعف اين کشور در موضع آفند و پدافند ترسيم و نمايان گرديد . خبرگزاري فرانسه در پي آزادسازي شهر مهران ، گزارش داد:« ناظران در خليج فارس عقيده دارند که اشغال مهران به دست قواي ايران ، شکست پذيري رژيم عراق- به ويژه استراتژي نظامي جديد آن موسوم به دفاع متحرک است.»

در ميان مناطقي که در تصرف دشمن قرار گرفت ، شهر مهران از اهميت خاص سياسي- تبليغاتي برخوردار بود و براي عراق به عنوان جبران شکست فاو و نيز عامل افزايش دهنده روحيه نيروهاي آسيب ديده ارتش عراق تلقي مي شد ؛ لذا آزادسازي آن ، گذشته از اينکه شکست دشمن در استراتژي تازه خود محسوب مي شد ، آسيب هاي عمده ديگري را در آن مقطع و بعد از آن متوجه ارتش عراق کرد . چنانکه وقتي مهران بازپس گرفته شد ، رسانه هاي گروهي جهان به انحاء مختلف به بعد رواني مسئله اشاره کردند . از جمله نشريه فارين ريپورت ، چاپ لندن ، نوشت :

«مهران به خودي خود فاقد اهميت است ، تهاجم به مهران نه از جهت استراتژيکي ، بلکه از نقطه نظر رواني ، واجد اهميت مي باشد.»

راديو آمريکا نيز به نقل از کارشناسان نظامي ، اظهار کرد «شکست عراق ممکن است از نظر رواني اثر مهم و شگفت انگيزي داشته باشد ؛ چرا که عراقي ها بيشتر به خاطر جبران شرمساري ناشي از تصرف بندر عراقي فاو به دست ايراني ها دست به حمله زده بودند.»

همچنين خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از راديو بي بي سي گزارش داد :«برخي از مفسران و ناظران آگاه به مسائل نظامي اعتراف کردند که با آزادسازي مهران ، ايران نشان داد که توانايي پيشروي هاي محدود را دارد حال آنکه عراق نشان داده است که نمي تواند در مقابل اين گونه تهاجمات در خاک ايران ايستادگي کند و در نتيجه يک بار ديگر به پشت مرزهاي دفاعي که در نقاط فوق العاده آسيب پذيري در اطراف مرز ساخته ، عقب نشيني کرد.»

گذشته از اين درهم شکسته شدن خطوط دفاعي عراق در فاو و ناتواني اين کشور دربازپس گيري آن ، رژيم صدام را نزد غرب و حاميان منطقه اي خود به طور اساسي به زير سوال کشيد و اين واقعيتي بود که حاکمان بغداد مايل به تن دردادن به آن نبودند و به منظور اثبات توانايي و حفظ برتري خود ، مبادرت به اتخاذ استراتژي موسوم به دفاع متحرک نمودند . براين اساس به خوبي روشن است که شکست مهران مي تواند چه تبعاتي در بي اعتمادي حاميان و متحدين رژيم بغداد فراهم آورد.

روزنامه نيوزويک چاپ آمريکا پس از آزادسازي مهران نوشت :«بازپس دادن مهران(پس از فاو) ، اعتماد مقامات آمريکايي را به رژيم عراق به شدت کاهش داد و گفته مي شود که آمريکا کمک هاي تسليحاتي خود را به اين رژيم محدود کرده است.»

درايت فرماندهان ايراني

فتح فاو به دست قواي نظامي ايران ، موقعيت و فضايي جديد در جنگ به وجود آورد که توأم با واقع نگري از سوي رسانه هاي جهاني درباره توانايي هاي بالفعل و بالقوه جمهوري اسلامي و نيز ناتواني رژيم عراق مبني بر ادامه جنگ و رويارويي با تهاجمات ايران بود . تثبيت وضعيت يادشده قطعا نيازمند پيروزي هاي ديگري بود که تنها قسمتي از آن با فتح مهران و پس زدن نيروهاي دشمن تأمين گرديد.در اين باره آنچه که در رسانه هاي غربي منعکس شد عمدتا حول محور توانايي و برتري نظامي ايران دور مي زد ، گذشته از اين ، حفظ برتري در فاو و انجام عمليات در مهران نشان دهنده نوعي افزايش توان نظامي ايران تلقي شد به طوري که راديو بي بي سي به نقل از مفسر بخش شرقي خود گفت :« اگرچه تسخير مهران از نظر تعيين نهايي جنگ نقش قاطعي نخواهد داشت اما نيروهاي ايراني نشان دادند که ضمن حفظ مواضع خود در فاو ، در مقابل حمله هاي پي در پي عراق مي توانند نيروهاي عراقي را از بخش مرکزي جبهه نيز بيرون برانند و خطر مهمي را در آينده جنگ ترسيم نمايند.»در همين زمينه خبرنگار ديگري از راديو آمريکا با مشاهده تحرکات اخير در ايران در خصوص فراخوان نيرو و نيز اظهارات مقامات تهران ، از نقشه هاي آينده ايران خبر مي دهد و مي گويد :نقشه کلي ايران در حال حاضر اين است که کليه منابع خود را بسيج کند تا از فرصت اخير خود بهره برداري کند و ايران را به يک پيروزي سريع در جنگ نايل سازد ، به ويژه آنکه محسن رضايي فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تأکيد کرده که اگر به عراق فرصت داده نشود که پس از شکست هاي اخير تجديد قوا کند ، ايران مي تواند اميدوار باشد امسال جنگ را به پيروزي خاتمه بدهد.تحليل گران ديگر ، دليل حساسيت خود را به انعکاس اخبار در خصوص احتمال اجراي عمليات گسترده تر از سوي ايران ، به خاطر مشاهده نقل و انتقالات و به ويژه افزايش اعزام نيرو مي دانستند. اين دسته از مفسران معتقد بودند که تمرکز اين نيروهاي نامتجانس و بي حرکت نگاهداشتن آنان براي مدتي طولاني مقدور نخواهد بود و رژيم تهران ناچار خواهد گرديد يا آنان را به عمليات و تحرک وادارد و يا به شهر و روستاهايشان بازگرداند و در مقابل ، ترديد نمي توان داشت که عمليات گسترده نيروهاي ايراني اعراب را اعم از موافق صدام يا مخالف وي در وضعي غيرعادي و حتي نقطه انفجار قرار خواهد داد ... آزادشدن شهر مهران از دست سربازان عراقي با وجود اهميتي که مي توان بر آن قائل شد براي ايجاد تحولي اساسي و کارساز در جنگ 6 ساله کافي به نظر نمي آيد . اما در عين حال کافي است که نگراني دلهره آوري را در سران عرب برانگيزد ، زيرا اين پيروزي محدود مي تواند مقدمه اي باشد بر حمله بزرگ که دولتمردان اسلامي تهران مدت ها است از آن سخن مي گويند . دراين باره خبرنگار روزنامه فايننشال با چاپ نقشه اي از منطقه عملياتي ، گزارش دا د «نيروهاي مسلح ايران ، سربازان عراقي را از يک شهر مهم بيرون رانده اند . اين شهر يکي از استراتژيک ترين نقاط در جبهه 733 مايلي است و براي هرگونه تلاش ايران جهت حرکت به سمت بغداد بهترين گذرگاه است.»

پيروزي ايران در عمليات کربلاي 1 از ابعاد مختلف مورد توجه مفسران و ناظران آگاه قرار گرفت . مفسر راديو بي بي سي از منظري ديگر به درايت فرماندهان ايراني در تغيير تاکتيک نظامي اشاره کرد و گفت :

« رهبران نظامي ايران که در گذشته اتکاي زيادي به نيروهاي پياده نظام داشتند ، از تلفات سنگين اين شيوه جنگ ظاهرا درس گرفتند . به گونه اي که استراتژي فعلي آنان بيشتر به تشخيص نقاط ضعف ارتش عراق در امتداد جبهه ها متمرکز شده است . بنابراين اگر ايران در چندين حمله محدود به پيروزي برسد ، احتمال درهم کوبيدن خطوط دفاعي عراق محرز است ، گرچه معلوم نيست که با کمبود سلاح هاي سنگين بتواند ابتکار عمل را در اين مسئله به دست آورد يا نه؟»
0000000000000000

آزادسازي مهران شکست استراتژي دفاع متحرک ارتش بعث بود
ايلام - هنوز صداي آرپي جي و توپ و تانکها در تپه ماهورها طنين انداز است، جاي هر شهيد لاله اي روييده است و شهر بوي خاطرات جبهه و جنگ مي دهد.

هنوز هم بوي پاک معنويت از کوچه پس کوچه هاي شهر به مشام مي رسد و صداي بلند راست قامتان دريادلي که وارد ميدان نبرد شدند شنيده مي شود ، فقط کافي است کمي از هاي و هوي زندگي دور شوي تا بشنوي.
دهم تيرماه 1365 يادآور سالروز آزادسازي مهران قهرمان به دست تواناي رزمندگان اسلام در عمليات کربلاي يک است.
حکايت آزادي سازي شهر مرزي مهران و عمليات کربلاي يک در منطقه عملياتي مهران و با هدف بازپس‌گيري شهر مرزي مهران و آزادسازي ارتفاعات مهم و استراتژيک قلاويزان در مجاور خاک عراق بس شيرين و بيادماندني و عبرت آموز است.
آزادسازي مهران ؛ به شکست استراتژي دفاع متحرک ارتش بعث منجر شد که در عمليات والفجرهشت (فتح فاو) تمامي ذهنيت و توان دشمن را به خود مشغول کرد. پس از فتح فاو آنچه براي دشمن حائز اهميت بود و ارزش حياتي داشت، بازپس گيري فاو، و يک پوشش هر چند موقت بر روي شکستهاي حاصله از نبرد والفجر 8 بود.
از اين رو دشمن در چارچوب استراتژي دفاع متحرک مبادرت به تعرضاتي کرد تا شايد جاني دوباره به ارتش عراق که متحمل آسيبهاي جدي شده بود، بخشد.
در ميان مناطقي که مورد تصرف دشمن قرار گرفت، شهر مهران از اهميت خاص سياسي- تبليغاتي برخوردار بود و براي عراق به عنوان جبران شکست فاو و نيز عوامل افزايش دهنده روحيه نيروهاي آسيب ديده، تلقي مي شد؛ بنابراين آزادسازي آن، آسيبهاي عمده ديگري را متوجه ارتش عراق کرد. چنانکه وقتي مهران بازپس گرفته شد، رسانه هاي جهاني به انحاي مختلف به بعد رواني مسأله اشاره کردند.
از جمله نشريه «فارين رپيورت»، چاپ لندن، نوشت: «مهران به خودي خود فاقد اهميت است، تهاجم به مهران نه از جهت استراتژيکي، بلکه از نظر رواني، اهميت زيادي دارد.»
راديو آمريکا نيز به نقل از کارشناسان نظامي اظهار داشت: شکست عراق از نظر رواني اثر مهم و شگفت انگيزي داشته، زيرا عراقيها بيشتر به خاطر جبران شرمساري ناشي از تصرف بندر عراقي فاو به دست ايرانيها دست به حمله زده بودند.
عراق تبليغات زيادي روي مهران انجام مي داد و از سوي صدام اشغال مهران در مقابل اشغال فاو قرار داده شد و در مقابل ضرورت آزادسازي مهران اجتناب ناپذير بود.
در ساعت 22/30 دقيقه نهم تيرماه 65، عمليات آزادسازي شهر مرزي مهران با عنوان «کربلاي يک و با رمز «يا ابوالفضل العباس (ع) ادرکني» آغاز شد.
پس از گذشت لحظاتي از شروع عمليات در تمامي محورها، خطوط پدافندي دشمن ،بدون مشکل اساسي و بازدارنده،در هم شکسته شد.
تنها بر روي ارتفاعات قلاويزان، به دليل مواضع مستحکم دشمن، توقفي صورت گرفت که بلافاصله با تدبير مناسب از سوي فرماندهي يگان، به صورت قابل توجه و کم نظيري، برطرف شد.
از آنجا که دشمن در مقابل سرعت عمل نيروها غافلگير شده بود، بشدت آسيب ديد و تلفات زيادي را متحمل شد ،به طوري که در قسمتهايي از جاده به دليل انبوه جنازه هاي دشمن، امکان تردد خودروها وجود نداشت. بنابراين نيروها مجبور بودند وسيله نقليه خود را به کنار جاده هدايت کنند.
در شب اول عمليات، دشمن بيش از 10 گردان نيروي پياده در محدوده منطقه عملياتي داشت که 80 درصد آنها به طور کامل منهدم شد.
همچنين نيروهاي تيپ يک کماندويي سپاه چهارم عراق که در ساعت 6 صبح روز اول عمليات وارد درگيري شد، به کلي منهدم شدند که علاوه بر اين تلاش دشمن در محور امامزاده سيد حسن(ع) مهران که روز اول عمليات شروع شد، با مقاومت نيروهاي خودي خنثي شد.
در روز اول، از آنجا که نيروها به سهولت به اهداف خود دست يافتند، از روحيه بسيار بالايي برخوردار بودند، بنابراين از فرصت به دست آمده و از هم پاشيدگي دشمن، نهايت استفاده را کرده، به پيشروي در محور عمليات ادامه دادند و بدين ترتيب، فرصت بازيابي و سازماندهي را از دشمن گرفتند.
نتايج و دستاوردها ي اين عمليات غرور آفرين - در مدت 10 روز جنگ - شامل آزاد سازي بخش وسيعي از مناطق اشغالي در منطقه مهران ، آزادسازي جاده دهلران- مهران- ايلام، شهر مهران، ارتفاعات حساس قلاويزان و حمرين - به خصوص بلندترين قله منطقه 223، هشت روستا، دو پاسگاه مرزي و ... از دستاوردهاي عمليات کربلاي يک به شمار مي آمد.
دشمن 70 هزار نيرو، 400 دستگاه تانک و نفربر، 15 گردان توپخانه، نيروهاي هوايي و بيش از 10 تيم هوانيروز و امکانات ديگر را در اين عمليات به کار گرفته بود.
همچنين 70 افسر، 130 درجه دار و 892 سرباز اسراي دشمن در عمليات کربلاي يک بود.
براساس برآوردهاي دقيق، در اين عمليات دشمن بيش از سه هزارو400 نفراسير و مفقود داشته است.
آزادسازي مهران، به منزله شکست استراتژي دفاع متحرک بود، شکستي که رژيم بعث در گام اول خود در تأمين اهداف موردنظر ناموفق بود.
با اين حال بايد يادآور شد که در دهم تيرماه سال 1365، دومين مرحله از عمليات کربلاي يک شهر مهم و استراتژيک مهران که به مدت شش هفته در اشغال نيروهاي بعثي عراق بود آزاد شد.
نگاهي به سابقه نظامي منطقه و نحوه اشغال شهر مرزي مهران مشخص مي کند که قبل از هجوم سراسري ارتش عراق به سرزمين ايران اسلامي از فروردين سال 1359 به طور متناوب شهر مهران و حومه آن با خمپاره و توپخانه هدف حمله قرار مي‌گرفت.
در اين هنگام شهر مهران و 15 روستاي اطراف آن حدود 17 هزار نفر جمعيت داشت، اما پس از مداومت و شدت نسبي حملات دشمن، از ارديبهشت 1359 تخليه شهر به تدريج شروع شد. به مرور زمان به دليل خالي شدن شهر از سکنه و تحرکات نيروهاي دشمن در نقاط مختلف مرز، واحدهايي از تيپ اسلام‌آباد (ارتش) براي حفظ و تأمين منطقه اعزام شدند.
پس از استقرار نيروهاي تيپ اسلام‌آباد در خط مرزي اين منطقه و اجراي آتش متقابل (هر چند ضعيف) عليه دشمن، آتش عراق قطع شد و مردم به شهر بازگشتند.
آزادسازي شهر مهران , به منزله شکست استراتژي دفاع متحرک بود، شکستي که رژيم عراق درگام اول خود با عدم موفقيت نسبت به تامين اهداف موردنظرش با آن رويارو شد و سرانجام با از دست دادن مهران , چشم اندازي جديد از ناتواني و ضعف اين کشور درموضع آفند و پدافند , ترسيم و نمايان کرد. خبرگزاري فرانسه درپي آزادسازي شهر مهران گزارش داد : "ناظران در خليج فارس عقيده دارند که اشغال مهران توسط قواي ايران , شکست پذيري رژيم عراق ـ بويژه استراتژي نظامي جديد آن موسوم به دفاع متحرک است "
در ميان مناطقي که ارتش عراق تصرف کرد , شهر مهران از اهميت خاص سياسي ـ تبليغاتي برخوردار بود و براي عراق به عنوان جبران شکست فاو و نيز عامل افزايش دهنده روحيه نيروهاي آسيب ديده تلقي مي شد; لذا آزادسازي آن , گذشته از اينکه شکست دشمن در استراتژي تازه محسوب مي شد , آسيب هاي عمده ديگري را متوجه ارتش عراق کرد.
راديو بي . بي . سي به نقل از مفسر بخش شرقي خود گفت :
" اگرچه تسخير مهران از نظر تعيين نهايي جنگ نقش قاطعي نخواهد داشت , اما نيروهاي ايران نشان دادند که ضمن حفظ مواضع خود در فاو , در مقابل حمله هاي پي در پي عراق مي توانند نيروهاي عراقي را از بخش مرکزي جبهه نيز بيرون برانندو خطر مهمي در آينده جنگ ترسيم نمايند."
امام خميني (ره) رهبر انقلاب اسلامي ايران در رهنمودهاي خود بدون توجه به تهديدهاي منطقه اي و بين المللي فرمودند: « ملاحظه کنيد الان قدرت هاي بزرگي که اتکا دارند به آن سلاح هاي عجيب و غريب خودشان در اضطراب دارند زندگي مي کنند ، گمان نکنند که کاخ سفيد يا کرملين الان آرام نشسته اند و با وضع آرام زندگي مي کنند (نه) آنها با اضطراب زندگي مي کنند و اين اضطراب براي اين است که آنها تابع شيطان هستند.
امام خميني (ره ) سپس به تاثير پيروزي هاي رزمندگان اشاره و تاکيد فرمودند:
" نگذاريد در جبهه دشمن آرامش پيدا کند ، اگر بگذاريد آرامش پيدا کند مي رود و تجهيز زيادتر مي کند و شما را به زحمت مي اندازد. بايد نگذاريد که او يک شب از اضطراب بيرون بيايد. الان در اضطراب هستند.. اين پيروزي براي شما هست ، خدا وعده کرده است که اگر نصر کنيد خداي تبارک و تعالي را ، شما را نصرت مي کند ، نصرت ها هم که همه ديديد و همه ديديد که چه نصرت هايي حاصل شده است و حاصل مي شود و حاصل خواهد شد. مطمئن باشيد.قلب هايتان قوي باشد از هيچ امري نترسيد. اين قدرت ها نيستند که بتوانند با اسلام مقابله کنند. انشاالله ،اميدواريم که موفق باشيد و من هم دعا مي کنم به شما و واقعا مفتخريم به اين که ما يک وقتي واقع هستيم که يک همچنين ملتي داريم و يک همچنين سپاهي و يک همچنين ارتشي داريم و يک همچنين قواي مسلحه اي داريم و يک همچنين ملت و اشخاصي داريم ."
ياد باد و زنده باد ياد و خاطره همه کساني که براي آزادي ، استقلال و سربلندي اين مرز و بوم تلاش کردند و از جان خويش گذشتند ، باشد که امروز و همه روز ياد و خاطره آن عزيزان در قلوب تک تک مردم ايران براي هميشه زنده و جاودان بماند.
امروزه شهر مرزي مهران با پشت سرگذاشتن دوران جنگ تحميلي و بازسازي به يکي از زيباترين شهرهاي استان ايلام تبديل شده است.
شهرستان مرزي مهران به دنبال سرنگوني رژيم بعثي صدام، به يکي از مناطق راهبردي استان ايلام براي فعاليت اقتصادي و تردد زوار بين جمهوري اسلامي ايران با کشور عراق تبديل شده است.
استان ايلام داراي 430کيلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و در طي هشت سال دفاع مقدس دو هزار و700شهيد، 10 هزار جانباز و 331ايثار گر و مفقودالاثر تقديم انقلاب کرده است.
633/7173

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 1203904
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1203904
-
/تاريخ هرگز دهم تيرماه سال ‪ ۱۳۶۵‬را فراموش نخواهد کرد زيرا در اين روز دلاوران صحنه نبرد در يک حمله قهرمانانه در عملياتي به‌نام "يا ابوالفضل العباس" در جبهه‌هاي جنوب حماسه آفريدند و مهران را از اسارت آزاد کردند.
به گزارش آتي نيوز و به نقل از مهر دهم تير هر سال بنام سالروز آزادسازي مهران ناميده شده است اما اين روز علاوه بر اينکه در تقويم ملي کشور ثبت نشده، تبليغات و برنامه هايي نيز براي گراميداشت چنين روزي از رسانه ملي پخش نمي شود و به طور قطع اين روز با روند کنوني به فراموشي مي گرايد.

تاريخ هرگز دهم تيرماه سال ‪ ۱۳۶۵‬را فراموش نخواهد کرد زيرا در اين روز دلاوران صحنه نبرد در يک حمله قهرمانانه در عملياتي به‌نام "يا ابوالفضل العباس" در جبهه‌هاي جنوب حماسه آفريدند و مهران را از اسارت آزاد کردند.

"يا ابوالفضل العباس(ع) ادرکني" رمز آغاز عملياتي به وسعت دشت پرندگان خونين بالي بود که پروازشان در شب دهم تير ماه سال ‪ ۶۵‬مهران را از لوث دشمن بعثي آزاد کرد.

ارتفاعات "قلاويزان"، "کله قندي" و شهرکهاي "منصورآباد"،"هرمزآباد" و" امامزاده سيد حسن" (ع) هنوز هم پس از ‪ ۲۲‬سال از زمان انجام اين عمليات غرورآفرين، اين نداي مقدس را در جاي جاي خود حفظ کرده‌اند.

انگار همين ديروز بود که شهيد "رضا دستواره"، "قيصر موسي بيگي"، "رحمان حسيني" و "حميدرضا دستگير" شيردل و اسلحه به دست با فرياد يا ابوالفضل قلب دشمن غدار را نشانه رفتند و آنان را از سرزمين مهربانيها (مهران) بيرون راندند.

اين پيروزي تا بدان حد اهميت داشت که امام راحل در آن روز فرمودند، "مهران را هم خدا آزاد کرد" و اين همان جمله‌اي بود که بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران پس از فتح "خونين شهر" بر زبان جاري کردند.

اشک شوق در چشمهاي همگان حقله زده بود و پير و جوان و زن و مرد اين ديار خندان و خوشحال به شادي و پايکوبي برآمدند تا پيروزي دلاورمردانشان را جشن بگيرند.

روزهاي خوب پيروزي، روزهاي شيرين افتخارآفريني، روزها و لحظات بيادماندني از عشق و ايثار و شهامت هر لحظه‌اش دنيايي شادي را در جانها به وديعه مي‌گذارد.

توصيف لحظه لحظه آن روزها، آن خاطرات خوب پيروزي همه‌ عشق است و شوق و غرور که نشان از تاريخ پر اقتخار مردان اين سرزمين دارد.

مهران، سرزمين مهر و مهرباني، ديار جانبازي و جان دادگي، مشهد شهيدان، مامن مردي و مردانگي، ماندگارترين نام در تاريخ مردم ايلام و ايران است.

مهران، ديار عشق بازي و جانبازي دهها رزمند سرافراز اسلام که دست در دست هم دادند و در برابر گلوله‌هاي دشمن ايستادند، تا رژيم غاصب صدام نتواند يک ذره از اين خاک را به اسارت گيرد.

نخلهاي سوخته‌اش گواه است، دهها لاشه تانک که در مسير جاده ايلام - مهران بر روي سکوهايي چشم انداز جاده را همچون تصوير از سالهاي جنگ و دفاع مقدس در ذهنها ترسيم مي‌کند خود گوياي لحظات تلخ و شيرين سالهاي دفاع مقدس در اين ديار است.

هنوز هم هر روز از خاک پر گهر اين ديار در منطقه عملياتي "شرهاني"، در دشتهاي پر مين منطقه مرزي مهران و دهلران، در ميان سنگرهاي تخريبي، گوهري بي نام و نشان از خاک بيرون مي‌آيد.

آزادسازي مهران چنان غافلگيرکننده و مهم بود که رسانه‌هاي غربي آن روز بلافاصله آن را به منزله شکست و پايان راهبرد دفاع متحرک عراق توصيف کردند.

خبرگزاري فرانسه در گزارشي در اين مورد اعلام کرد: "ناظران در خليج فارس عقيده دارند که اشغال مهران توسط قواي ايراني، شکست پذيري رژيم عراق به ويژه راهبرد نظامي جديد آن موسوم به دفاع متحرک را به اثبات رساند.

عمليات آزادسازي شهر راهبردي مهران در ساعت ‪ ۲۲‬و ‪ ۳۰‬دقيقه دهم تيرماه سال ‪ ۶۵‬در منطقه‌اي به گستره ‪ ۱۷۵‬کيلومتر مربع در دو محور جاده ايلام - مهران و جاده دهلران - مهران آغاز شد.

در اين عمليات ارتفاعهاي "حمرين" و جاده‌هاي مهم مهران به ايلام و مهران به دهلران از تصرف و شعاع تير رس دشمن خارج شد و پاسگاه‌هاي مرزي و شهرهاي "بدره"، "زرباطيه" و جاده‌هاي تدارکاتي عراق نيز براي قواي بعث ناامن شد.

عمليات کربلاي يک علاوه بر شهر مهران به آزادسازي ارتفاعهاي قلاويزان، روستاهاي اطراف و شهرکهاي "منصور آباد"،"هرمز آباد"، "بهروزان"، " قلعه کهنه"، " فيروزآباد" و "فرخ آباد" منجر شد.

علاوه بر اين پاسگاه‌هاي عراقي "تعان"، "محمد قاسم" و "دراجي" نيز به تصرف رزمندگان اسلام درآمد.

در اين عمليات نظامي ‪ ۳۹‬گردان از يگانهاي عمل‌کننده رزمي، زرهي و مهندسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دلاورانه با دشمن بعثي پيکار کردند.

نيروهاي سپاه اسلام در عمليات آزادسازي مهران در مجموع موفق به انهدام دو تيپ ‪ ۴‬و ‪ ۵‬گارد رياست جمهوري عراق، تيپهاي ‪۴۳۳‬ از لشکر ‪۶۶ ،۵۰۷ ،۱۷‬ کماندويي، ‪ ۷۲ ،۷۱ ،۱۱۳ ،۹۳ ، ۳۵‬از لشکر ‪ ۳۵‬و دو گروهان پياده اين کشور بين ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد شدند.

همچنين در اين عمليات تيپ ‪ ۳‬گارد زرهي رياست جمهوري، يک تيپ کماندويي ويژه، تيپهاي ‪ ۷۰‬زرهي، ‪ ۹۵ ،۵۰۱ ،۵۹‬و ‪ ۲۴‬مکانيزه از لشکر ‪ ۱۰‬و گردانهاي ‪ ۴۴۷ ، ۵۳ ، ۲۲۸‬توپخانه، گردان ‪ ۶‬زرهي و... به ميزان قابل توجهي منهدم شدند.

در عمليات کربلاي 1 همچنين بيش از ‪ ۹‬هزار نفر از قواي بعثي کشته و زخمي شدند و بيش از هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر نيز به اسارت رزمندگان اسلام درآمدند.

در اين عمليات در مجموع هزار و ۱۷۰‬ دستگاه انواع تانک، نفربر و خودرو دشمن منهدم شد و بيش از ‪ ۲۰۰‬دستگاه از اين ادوات و هزاران قبضه سلاح سبک و نيمه سنگين نيز به غنيمت نيروهاي خودي درآمد.

در پايان اين عمليات و با آزادسازي مهران و ارتفاعات مهم منطقه، چشم اندازهاي جديدي از ناتواني در موضع آفندي (تهاجمي) و پدافندي (دفاعي) دشمن بوجود آمد که در نهايت منجر به تضعيف روحيه قواي بعثي در ديگر جبهه‌هاي نبرد شد.

با توجه به قرار داشتن مهران در مرکز جبهه‌هاي جنگ و فاصله کم آن با بغداد، اين شهر براي عراق در ميان مناطق در اشغال دشمن از اهميت خاص سياسي و تبليغي برخوردار بود زيرا حفظ آن براي صدام به عنوان جبران شکست جبهه فاو و افزايش روحيه سربازانش جنبه حياتي داشت.

حافظه تاريخ اين ديار، آن همه دلدادگي به رهبر و سرزمين و ميهن را از ياد نخواهد برد ولي با اين همه، براي گراميداشت سالروز آزادسازي مهران خبري از تهيه برنامه هاي تلويزيوني نيست و شايد علت فراموشي چنين روزي عدم ثبت آن در تقويم رسمي ايران باشد زيرا شايد حافظه برنامه سازاني که با مراجعه به تقويم برنامه ها را براي رسانه ملي تهيه مي کنند، براي گراميداشت چنين روزي ياري نکند و اينجا همت مسئولان مربوطه و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس است که اقدام به ثبت چنين روزي کنند و ياد آن را گرامي بدارند.
http://atynews.com/?Id=21&AKH=16091&desc=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

صـفـحـه بـعــد

 

نویسنده‌ : شکری (8/04/1390 - 21:57)
تاریخ انتشار : 8/04/1390 - 21:57

گروه : ميهمان
 
اول متن نوشتین9 تیر اما 10تیر آزادسازی مهرانه    [پاسخ]  
 

ارسال نظر
 
 نام :
 ایمیل:
 کد امنیتی كد امنيتی
بارگزاری مجدد کد
 کد: 
 

تعداد بازديدكندگان عزيزسايت تا بحال:


حدیث روز

آرشیو موضوعات

آر اس اس (خبرخوان) سایت
سامانه وبلاگ دهي هدي نت
وبلاگـهـاي سايت هـدي نـت
English-ContentsandThreads
الموضوعات والمباحث العربيه
الصوتيات العربيات
المقالات المتنوعات
الجمهورية الإسلامية
الدين والتاريخ
قضايا العالم
الأخبار
اخبار،روزنامه،راديو،تلويزيون
معرفي سايت ومدير سايت
سرود،دعا،قرآن آنلاين
كتابخانه آنلـايـن هُـدي بـوك
کــتــــا بـهــــا و مـقـــالـات
كتابهای موبايلی هدي
آشنائي با 14معصوم
علماءومشاهير
نرم افزارهاي موبايلي
گالری عكس و تصوير
گالري تصاويرمذهبي
فيلمهاي مذهبي
كتابخانه هُدي
کتابخانه عمومی
کتابخانه پی دی اف
كتابهاي پستي
'گزيده نشريات
گزيده مقالات
گزيده اشعار
احاديث وحكايات
گزيده حكايات
حج وعمره وزيارت
سخنراني ومداحي
گــردشـگــــــري و زيــارت
آشنائي با مشهد
آشنائي باشهرقُم
عتبات عاليات
شهرهاي ايران
مــطـــــالـــب آمــــوزشـی
وب ورايانه
كدهاونرم افزارها
آموزش ومعلومات
د یــنــــی و فـــرهـنـــگـی
وقف،واقف،موقوفات
اهميت نماز
قرآن و تفسير
نهج البلاغه
احاديث وروايات
احكام اسلام
فتاواي مراجع
دعاهاوزيارات
درسهای حوزوی
و قــــــا يــــــــع مــهــــــم
رمضان المبارك
وقايع شمسي
وقايع ميلادي
وقايع قمري
محرم وصفر
تقويم تاريخ
روزشمارانقلاب
گـــــــــــــــو نـــا گــــــــو ن
پيامهاي رهبري
اختلاف افکنها
و اين بارسوريه
طب اسلامي وسنتي
انقلاب وامام خميني
ساعتي با پليس
بهداشت وسلامت
هُشدارهاي پليسي
طنزولطيفه وحكايت
خـانـه و خـانـواده
قصه ومقالات كودكان
فلسطين واسرائيل
مهدي و مهدويت
انقلاب وحكومت
بسيج ودفاع مقدس
انرژي هسته اي
كشاورزي،آب،دام،طيور
خليج هميشه فارس
حــقــــوقـي و قـضـــــائـي
قوانين ومقررات
مقالات حقوقي
نظريات مشورتي
آراءوحدت رويه
اعتيادوموادمخدر
جرم وجرم شناسي
روان روانشناسي
جامعه شناسي
ا د يــان و مــــــــذ ا هــــب
سايتهاي مذهبي
شيعه وتشيع
دين اسلام
د ين مسيحيت
د ين يهو د يت
بابيت وبهائيت
آئين تصوف
آئين و ها بيت
شيطان پرستي
مطالـب و بلا گ هد ي بلـاگ
فهرست مطالب وبلاگ
كتابهاي موبايلي
كتابخانه عمومي
قرآن وتفسير
حديث وروايت
دعا وعبادت
روزه وماه رمضان
سخنرانيهاومداحيها
چهارده معصوم
پرسش وپاسخ
مقررات جزايي
وقايع شمسي1
مقالات حقوقي
وقايع شمسي2
شيعه ومكتب تشيع
رهبرانقلاب
احكام وفتاواي فقها
آموزش احكام جوانان
امامت وولايت
مسلمانان جهان
تبليغات مسيحيان
آئين وهابيت
ايثاروشهادت
هنرمندان ودانش
جامعه وخانواده
فلسفه شرق
انواع مديريتها
گنجينه اشعار1
بهداشت رواني
بهداشت وسلامت
هشدار پليسي
مطالب آموزشي
جوكهاوفكاهيات
آشپزي كدبانو
اينترنت وكودكان
انواع ورزش
هولوكاست چيست
انرژي اتمي
انواع نرم افزار
وبلاگ نويسي
آلبوم عكس
پخش صداوسيما

آرشیو سایت

پایگاههای مذهبی دیگرآمار سایت

 بازدیدها:

 

اشتراک ایمیلی

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین مطالب برایتان ارسال شود.

لطفا بعد از ثبت به ایمیل خود رفته  آنرا تایید کنید.

پربازدیدترین مطالب

لینک های مرتبط

» خدمات پیشرفته طراحی وب سایت و پورتال
» سازمان تبليغات اسلامي
» سايت وزارت بهداشت
» پايگاه اطلاع رساني مدايح(شعرونوحه وسرود)
» درسهاي حوزوي حوزه آنلاين
» درسهاي حوزه علميه قم
» دفترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم
» پايگاه اطلاع رساني كارمندان
» سرويس طلبه بلاگ درمشهد
» پايگاه اطلاع رساني بصيرت(حوزه علميه مشهد)
» سيستم پايانه قوه قضائيه
» پرتال جامع قوه قضائيه
» سايت دادگستري خراسان رضوي
» كانون كارشناسان رسمي دادگستري خراسان
» كانون وكلاي دادگستري خراسان
» آستان قدس رضوي
» شوراي اسلامي مشهد
» شهرداري مشهد
» استانداري خراسان رضوي مشهد
» وب سايت تخصصي گردشگري وهتلداري
» سايت هتل ياب براي مسافرين
» ستادتسهيلات سفرهاي كشور
» قیمت روز طلا سکه نقره مس ارز
» اخبارآب وهواي كشور
» اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي
» تقويم تاريخ
» پايگاه اطلاع رساني كتابداران
» سايت خبرگذاري حج وزيارت
» سايت لبيك حج
» بانك لينك سايتها ووبلاگها
» لينكستان سايتها ووبلاگها
» حـوزه عـلمـيـه خـراسـان
» سايت حج وزيارت
» بعثه مقام معظم رهبري
» پايگاه اطلاع رساني دفترمقام معظم رهبري
» دفترحفظ ونشرآثارمقام معظم رهبري
» بعثه مقام معظم رهبري درامورروحانيون
» حج وزيارت خراسان رضوي
» زائرين ومديران حج تمتع
» زائران ومديران عمره
» زائران ومديران عتبات عاليات
» ثبت ناه عتبات عاليات
» زائران ومديران سوريه
» اخبارجهان تشيع
» اوقات شرعي مشهد
» مجلس شوراي اسلامي
» رياست جمهوري
» جامعة القرآن الكريم
» سامانه مديريت تبليغات اسلامي
» افق حوزه علميه قم
» مديريت حوزه علميه خواهران
» پيشنهادكاروحرفه
» كاريابي نصروب
» سايت سازمان سنجش كشور

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است