شمشیربازی

ایران در رده دوازدهم ایستاد

تیم ملی شمشیربازی اپه ایران در انتها بخش تیمی مسابقات جهانی ایتالیا مقام دوازدهم را کسب کرد.

9 فروردین 1399