تعبیر خواب سرماخوردگی (تب، سرفه، سرگیجه و...) چیست؟

به گزارش هدا بلاگ، با تعبیر خواب سرماخوردگی، تعبیر خواب سرماخوردگی بچه ها، تعبیر خواب تب و لرز، تعبیر خواب سرفه کردن و تعبیر خواب آب ریزش بینی همراه ما باشید.

تعبیر خواب سرماخوردگی (تب، سرفه، سرگیجه و...) چیست؟

تعبیر خواب سرماخوردگی

دیدن سرماخوردگی در خواب در ابتدا می تواند بیشتر توسط افرادی که خود سرما خورده اند دیده شود که این خواب تعبیری به همراه ندارد ولی اگر شما در این حالت قرار ندارید و خواب سرماخوردگی مشاهده کردید می توان تعابیری را برای آن بیان نمود.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

سرما خوردگی ها می توانند همراه با سرفه، آب ریزش بینی، تب و... باشند که هر کدام از این موارد تعابیر جداگانه ای دارند. به طور کلی معبرین چینی برای دیدن سرماخوردگی در خواب می گویند:

  • دیدن سرماخوردگی در خواب به این معناست که حوادث و اتفاقات ناگواری که برای شما اتفاق افتاده به زودی به انتها می رسد و به آرامش خواهید رسید.
  • دیدن سرما خوردگی همراه با سرفه نشانه به دست آوردن شانسی خوب برای آغاز کردن کار با دیگران است.
  • اگر در خواب دیدید که بچه ها از سرماخوردگی رنج می برند دلالت بر این دارد که برنامه های در حال اجرا شما به دلایل مشخصی متوقف خواهند شد.

تعبیر خواب آب ریزش بینی

حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر بیمار بود، شفا یابد.

محمد بن سیرین گوید: آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید. اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید. اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن شود، ولیکن فرزند را بیفکند و اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید. اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند، و اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند. محمد بین سیرین گوید: اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود. اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد و اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار شود.

تعبیر خواب سرگیجه

بیتون می گوید: سرگیجه داشتن در خواب، بیانگر غم و اندوه است.

تعبیر خواب سرفه کردن

جابر گوید: اگر دید سرفه در گلوى او بماند، چنان که نتوانست برآرد، دلیل است بر هلاک او. اگر دید او را سرفه ه اى پیدا شد، از جمله سرفه پیران، چنان که خلط می انداخت، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند او را سرفه جوانان پیدا شد، همین تأویل دارد.

حضرت صادق علیه السلام فرماید: اگر کسى به خواب دید که می سرفید، دلیل که او را از پادشاه رنج و آفت رسد.

بیتون می گوید: سرفه کردن در خواب، علامت بیمارى است. شنیدن صداى سرفه دیگران در خواب، علامت آن است که به موفقیت می رسید.

تعبیر خواب تب کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب های ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها. چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی عظیم و مهم بیمناک می شویم و چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می نماید.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع سرماخوردگی دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 3 آذر 1399 بروزرسانی: 20 مرداد 1400 گردآورنده: hodablog.ir شناسه مطلب: 1782

به "تعبیر خواب سرماخوردگی (تب، سرفه، سرگیجه و...) چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب سرماخوردگی (تب، سرفه، سرگیجه و...) چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید