تعبیر خواب عقاب، دیدن عقاب در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

به گزارش هدا بلاگ، با تعبیر خواب عقاب، تعبیر خواب عقاب در حال پرواز، تعبیر خواب جوجه عقاب، تعبیر خواب حمله عقاب و تعبیر خواب کشتن عقاب همراه ما باشید.

تعبیر خواب عقاب، دیدن عقاب در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

عقاب به دلیل داشتن خصلت شکار کردن و تهاجمی بودنش به پادشاهی ظالم و ستمگر تعبیر شده است. این نکته را همواره می بایست در نظر گرفت که هر کسی که در زندگی واقعی تسلط و قدرت کافی را بر ذهن و رفتار ما داشته باشد به صورت عقاب و نمادهایی از این دست در نظر گرفت.

تعبیر خواب عقاب

معبرین غربی گویند:

 • عقاب در خواب نمادی از اشرافیت و غرور است. بسته به نوع خواب، حرکت عقاب در آسمان یا عقاب در حال پرواز می تواند نشانه ای از آزادی باشد.
 • اگر رویا با موضوع خصوصیات نامطلوب عقاب دیده شود تعبیر آن مربوط به قهر و سلطه بر دیگران خواهد بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

عقاب در خواب دو وجه است.

 1. پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار
 2. عالم بی دیانت و حیلتی بود

بعضی گفته اند: اگر کسی بیند عقاب داشت، دلیل که عمر او دراز بود.

حضرت دانیال گوید:

 • عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.
 • اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود.

ابراهیم کرمانی:

 • اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را بکند، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد.
 • اگر بیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود.

ابن سیرین:

 • اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد.
 • اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید عقابی شکار کرده اید، دلالت بر آن دارد که به بزرگ ترین آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید شد و ثروت بی کرانی بدست می آورید.
 • اگر خواب ببینید گوشت عقاب می خورید، نشانه داشتن اراده ای قوی است که تا دم مرگ هم وجود شما را ترک نمی کند. شما به زودی صاحب ثروتی کلان خواهید شد.
 • دیدن عقاب مرده در خواب، نشانه آن است که به زودی مقام و ثروتی که دارید از چنگتان در می آورند.
 • اگر خواب ببینید به پشت عقابی سوار شده اید، نشانه آن است که برای کسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمینی ناشناخته می روید و به هدف خود دست می یابید.

تعبیر خواب حمله عقاب

دانیال نبی: اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

ابن سیرین: اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بزد، دلیل که او را از پادشاه جنگ و خصومت بود.

تعبیر خواب کشتن عقاب

محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود.

لوک اویتنهاو می گوید: شلیک کردن به عقاب: از دست دادن چیزی.

تعبیر خواب عقاب در حال پرواز

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید.

لوک اویتنهاو می گوید: عقاب درحال پرواز: آرزوهای شما بر آورده خواهند شد.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید عقابی بالای سر شما پرواز می کند، نشانه آن است که برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می کوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست می یابید.
 • اگر خواب ببینید عقابی بر قله کوهی دوردست فرود می آید، علامت آن است که به بالاترین مقام ممکن در کشور دست خواهید یافت.

برایت می گوید:

 • اگر خواب ببینید که عقاب بالاى سر کسى نشسته است، به این معنا است که براى مدتى در کارها دچار مشکل می شوید.
 • اگر در خواب عقابى را در ارتفاعات ببینید، به این معنا است که به سعادت و خوشبختى می رسید.

تعبیر خواب جوجه عقاب

آنلی بیتون: دیدن جوجه های عقاب در آشیانه، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین کسب ثروت و استفاده از سخن های عاقلانه دوستان خود است.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع سرما دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 7 آذر 1399 بروزرسانی: 20 مرداد 1400 گردآورنده: hodablog.ir شناسه مطلب: 1809

به "تعبیر خواب عقاب، دیدن عقاب در حال پرواز چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب عقاب، دیدن عقاب در حال پرواز چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید