چگونه در مراسم تدفین قربانیان کرونا شرکت کنیم؟

به گزارش هدا بلاگ، مدت زمان برگزاری مراسـم بایـد بـه حداقـل ممکـن کاهـش یابـد و از خـوردن، آشامیدن و پذیرایی به هر شکل در کل مراسم باید ممانعت به عمل آید. دسـت دادن، روبوسـی و بغل کردن جهت عرض تسـلیت و تسلی خاطر بازماندگان نیز می تواند برای هر دو طرف خطرناک باشـد.

چگونه در مراسم تدفین قربانیان کرونا شرکت کنیم؟

با شیوع و افزایش آمار جانباختگان بر اثر بیماری کووید 19، یکی از معضلات فعلی برگزاری مراسم تدفین این افراد در حضور خانواده ها و بستگانشان است. آیا مجاز هستیم با شرکت در این این مراسم که طبیعتا تجمع در آنجا نیز به وجود خواهد آمد مجاز است؟

اگـر چـه بزرگداشـت درگذشـتگان و تسـلیت گویـی بـه بازمانـدگان، بخشـی از مراسـم آیینی و مذهبی و فرهنگ غنی ایرانیان اسـت، با توجه بـه شـیوع بیمـاری کوروناویـروس جدیـد و احتمال انتقال ایـن بیمـاری در تجمعـات و بـه منظـور پیشـگیری از مخاطـرات جبـران ناپذیـر، توصیه می گردد تا حد امکان از حضور در مراسم تدفین خودداری کنید.

در صورتی که درگذشـتِ فرد متوفی به دلیل ابتلا به کوروناویروس جدیـد یـا بیماری های عفونی دیگر بوده است، باید برای خاکسـپاری او تمهیـدات خاصـی در نظـر گرفته شـود. بدیهی اسـت که ایـن تمهیدات برای حفظ سلامتی بازماندگان و سـایر مردم ضروری است و مسئولیت همگانی ایجاب می کند که توصیه های کارکنان بهداشتی در این زمینه به دقت رعایت گردد.

در شـرایط اپیدمـی، احتمـال آلـوده بـودن هـر فرد، حتی بـه صورت بـدون علامت بـه ایـن بیمـاری وجـود دارد؛ اگـر چـه ممکن اسـت که متوفـی بـه علـت دیگری فوت شـده باشـد، ولی احتمـال ابتلای همزمان او بـه بیمـاری کووید 19 منتفی نیسـت.

این احتمال در کسـانی که سـابقه بسـتری در بیمارسـتان داشـته و یا در مراکز درمانی فوت شده اند، مـی توانـد بیشـتر باشـد. بنابرایـن احتمـال انتقال بیمـاری از هر فـرد فوت شـده به افراد سالم وجود دارد و بایـد در برخـورد با جسـد متوفی، ایـن نکتـه در نظر گرفته شـود.

از سـوی دیگـر، احتمـال انتقـال از افـراد حاضـر در تجمعـات وجود دارد و بایـد تا حد امکان از قـرار دریافت در تجمعات مربوطـه و ایجاد تراکـم خـودداری کـرد. بهتر اسـت در ایـن دوره خاص، تسـلیت گویی هـا عمدتا به شـکل تلفنـی یا از طریق اینترنت و شـبکه هـای اجتماعی و غیرحضوری باشـد.

افـراد دارای سـابقه بیمـاری های زمینه ای قلبی- عروقی، بانـوان باردار و افـراد داری فشـار خـون بـالا، کسانی که سـکته قلبی یا سـکته مغزی کردند، بیمـاری های ریـوی، دیابـت و بیمـاری های کلیوی، افـرادی که دارو های سـرکوبگر سیسـتم ایمنـی مصرف مـی کنند و مبتلایـان به بدخیمی ها در معـرض خطـر بالاتری برای ابتلا به کوروناویـروس جدید و عوارض شـدید آن هسـتند و بـه آنهـا و نیـز افـراد سـالخورده بـه شـدت توصیـه مـی گردد از شـرکت در چنین مراسـمی خـودداری کنند.

مدت زمان برگزاری مراسـم بایـد بـه حداقـل ممکـن کاهـش یابـد و از خـوردن، آشامیدن و پذیرایی به هر شکل در کل مراسم باید ممانعت به عمل آید. دسـت دادن، روبوسـی و بغل کردن جهت عرض تسـلیت و تسلی خاطر بازماندگان نیز می تواند برای هر دو طرف خطرناک باشـد.

حداقـل فاصلـه بیـن افـراد حاضر در مراسـم بـا یکدیگر بایـد در حد 1.5 متـر در نظـر گرفته شـود. همچنین دقت کنید به منظور تشـییع و انتقال جسـد متوفی، منحصرا جوانان بدون سـابقه بیماری خاص در گذشـته و بدون علامت، با اسـتفاده از پوشـش کامل، شامل حداقل ماسک و دستکش و ترجیحا گان و شـیلد، انتقال جسـد متوفـی را انجام دهند.

بنابر اعلام انجمن علمی پزشکی کشور، از لمـس کفـن و هـر گونـه تمـاس بـا تابـوت، برانـکارد، پارچـه و وسـایلی که روی جسـد قرار داشـته اسـت، ماننـد گل و ترمه خـودداری کنید. در مراسـم تلقین پس از انتقال جسـد به مقبره توسـط افراد دارای وسـایل محافظـت شـخصی، یک نفـر با پوشـش محافظتـی کامل کفن را بـاز کـرده و ضـرورت های شـرعی را بـا رعایت احتیـاط و در حداقل زمـان بـه انجام برسـاند.

پوشـش مقبره با لحد هر چه سـریعتر انجام شـود تـا زمـان تجمـع در محـل، جهـت عـزاداری بـه حـد اقـل ممکن برسـد. تمامـی افـراد پـس از خارج کردن دسـتکش ها از دستشان، دسـت هـا را بـا آب و صابون حداقـل 20 ثانیه بشـویند.

از افتـادن بـر روی مـزار پـس از پـر کـردن مـزار بـا خاک و دسـت زدن بـه اشـیاء باقیمانـده اجتناب کنید. محلـول هـای ضـد عفونـی کننده دسـت ها بـا پایه الکل و ماسـک جهـت تمامـی افـراد در طـول مراسـم در دسـترس باشـد و جـدی تـر از همیشـه، از دسـت زدن بـه صـورت، بینـی، چشـم هـا و دهـان در طـول مراسـم اجتناب کنید.

لباس ها پس از مراسـم و بـه محض حضور در منـزل بـا رعایـت عدم تماس بـا مخاط به طور کامل خارج شـده و در سـبد جداگانـه جهـت شستشـو در اولین زمـان قرار داده شـوند. توصیـه مـی کنیم هـر گونـه مراسـم دعـا و عـزاداری بـه صـورت انفرادی و در منزل انجام گردد و از تجمعات خودداری کنید.

همچنین می توانید مراسـم صـرف غـذا و دیگـر نـذورات را بـه زمـان دیگری که شـرایط اپیدمی مرتفع شده است، موکول کنید و یا هزینه های آن به شکل دیگری در موارد عام المنفعه صرف کنید.

منبع: فرادید
انتشار: 22 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 22 اردیبهشت 1399 گردآورنده: hodablog.ir شناسه مطلب: 310

به "چگونه در مراسم تدفین قربانیان کرونا شرکت کنیم؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چگونه در مراسم تدفین قربانیان کرونا شرکت کنیم؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید